Privacyverklaring

Privacyverklaring


Privacyverklaring de dood doener is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:
www.dedooddoener.nl
info@dedooddoener.nl

Persoonsgegevens die de dood doener verwerkt 

de dood doener verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan de dood doener verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

de dood doener verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

de dood doener bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Zijn hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
E-mailadressen voor de nieuwsbrief blijven bewaard totdat u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden mailadressen niet gearchiveerd en altijd direct verwijderd.
Telefoonnummers / NAW gegevens naar aanleiding van (mail)contact: deze worden hoogstens twee jaar bewaard nadat de laatste interactie of het laatste contact is geweest.

Delen van persoonsgegevens met derden

de dood doener verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in een opdracht, sluit de dood doener een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de dood doener blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo’n overeenkomst is bijvoorbeeld gesloten met Mailchimp om de nieuwsbrief te versturen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de dood doener gebruikt

de dood doener gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de dood doener en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de dood doener van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dedooddoener.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: scherm de volgende delen af door onleesbaar / zwart te maken: paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. de dood doener reageert zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . de dood doener wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

de dood doener neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dedooddoener.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op 20-02-2024